Vedtægter for foreningen Voressolrød

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er VoresSolrød.

Adressen er den til enhver tid værende formands eller valgt sekretærs bopæl.

§ 2. Foreningens formål.

●        At arbejde for et godt lokaldemokrati, med plads til reel debat og meningsudveksling for borgere, lokale foreninger og lokalpolitikere.

●        At arbejde for at Solrød Kommune bliver Danmarks bedste kommune at bo i med medbestemmelse for borgerne.

●        At arbejde for vores natur. Lige meget hvor borgerne bor i kommunen, må de ikke være langt væk fra natur og rekreative områder.

●        At arbejde for at Solrød Kommune er en sund kommune at bo i for alle.                        

●        Bekæmpe støjgener og luftforurening aktivt.

●        At arbejde for at Solrød kommune er en kommune for alle kommunens borgere hele livet fra spæd til senior.

●        At informere om og give foreningens medlemmer mulighed for indflydelse på lokalpolitiske forhold.

●        At arbejde for ansvarlig varetagelse af kommunens økonomi, brug af business cases og brug af langtidsbudgetter.

●        At styrke kontakten mellem borgerne, kommunens lokalsamfund og listens repræsentanter i byrådet.

§ 3. Medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, med bopæl i Solrød Kommune. For personer bosiddende uden for kommunen kræver det bestyrelsens godkendelse for optagelse i foreningen.

Optagelse i foreningen kan ske enten som aktivt eller passivt medlem. Aktive medlemmer er de medlemmer, der vælger at betale årligt medlemskab af foreningen.

§ 4. Kontingent.

Der betales ikke indskud ved indmeldelse, men kun kontingent. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent og frivillige bidrag anvendes alene til fremme af foreningens politiske arbejde. 

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden 1. maj og indkaldelse skal ske tidligst fire uger før og senest to uger før dennes afholdelse. Om spørgsmål eller forslag, der ikke har været angivet i den indkaldelsen følgende dagsorden, eller som ikke har været formanden i hænde rettidigt, kan der ikke træffes gyldig beslutning på generalforsamlingen. Kun medlemmer, som har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan fraværende aktive medlemmer give skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et stemmeberettiget medlem.

§ 6. Dagorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse m.m. (antal 3,5,7)

8. Valg af to suppleanter. 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Et medlem kan forlange skriftlig afstemning. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest fjorten dage efter, når mindst ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring herom til formanden. Stemmeafgørelse og vedtagelse af forslag foretages efter samme regler som anført i § 6. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst otte dages varsel.

§ 8. Bestyrelsen.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på tre til syv medlemmer. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for et år ad gangen, dog sidder de tre førstevalgte i  bestyrelsen frem til første halvår 2022.

Der vælges 2 suppleanter.

For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når tre, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange om året eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal foreligge mindst otte dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum tre medlemmer er til stede.

Bestyrelsen leder foreningen, tegner foreningen udadtil og dens politik i byrådet, samt træffer alle beslutninger på foreningens vegne, medmindre der er tale om forhold, som kræver beslutning på et bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødedatoer.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiver og fører foreningens regnskab. 

Bestyrelsen foreslår kandidater til kommunalvalg, og har ansvaret for de praktiske forhold i henhold til valgloven, herunder udfærdigelse af kandidat- og opstillingsliste. 

Bestyrelsen kan tage de initiativer, som den finder nødvendige og egnede til at fremme foreningens formål og interesser i øvrigt.

Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over sine møder. Protokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer for eftersyn. 

Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens tilknytning til landssammenslutninger for lokallister.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§ 9. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december og skal indeholde indtægt og udgift regnskab, samt status pr. 31 december, samt oplysninger om hvor foreningens midler er anbragt.       Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor  vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, dog er første regnskabsperiode fra den 1. september 2020 til 31. december 2021.Revisoren har ret til uanmeldt revision.
Foreningens økonomiske midler bør være anbragt i et eller flere anerkendte pengeinstitutter.

§ 10. Tegningsret.

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter. Kassebeholdningen må

ikke overstige 1.000 kr. Formanden og et bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede overfor

medlemmerne. Formanden og kassereren har fuldmagt til de oprettede bankkonti samt tilladelse til at betale faktura, girokort, overføre til kendte konti, betalingskort og lignende via netbank på vegne af VoresSolrød. Bilag skal forsynes med to bestyrelsesmedlemmers underskrifter og indgår derefter i regnskabet.

§ 11. Medlemmernes forpligtelser.

Skader et medlem af foreningen de fælles interesser eller modarbejder foreningens formål, kan vedkommende ved bestyrelsen udelukkes af foreningen.  Ethvert medlem forventes at kommunikere med respekt og ordentlighed i den offentlige debat, herunder de sociale medier. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter. Overtrædelse heraf kan medføre at bestyrelsen ekskluderer vedkommende.

§ 12. Ændringer i vedtægter.

Ændringer i vedtægter kan kun ske såfremt 2/3 af de stemmeberettigede er fremmødt, og 2/3 stemmer for forslaget. Er det fornødne antal ikke fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan vedtages, såfremt 2/3 stemmer for forslaget på to på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger. Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelsen af foreningens eventuelle formue.