Vedtægter for foreningen Voressolrød

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er VoresSolrød. Foreningen er hjemmehørende i Solrød kommune.

Adressen er den til enhver tid værende formands eller valgt sekretærs bopæl.

§ 2. Foreningens formål.

●        At arbejde for et godt lokaldemokrati, med plads til reel debat og meningsudveksling for borgere, lokale foreninger og lokalpolitikere.

●        At arbejde for at Solrød Kommune bliver Danmarks bedste kommune at bo i med medbestemmelse for borgerne.

●        At arbejde for vores natur. Lige meget hvor borgerne bor i kommunen, må de ikke være langt væk fra natur og rekreative områder.

●        At arbejde for at Solrød Kommune er en sund kommune at bo i for alle.                        

●        Bekæmpe støjgener og luftforurening aktivt.

●        At arbejde for at Solrød kommune er en kommune for alle kommunens borgere hele livet fra spæd til senior.

●        At informere om og give foreningens medlemmer mulighed for indflydelse på lokalpolitiske forhold.

●        At arbejde for ansvarlig varetagelse af kommunens økonomi, brug af business cases og brug af langtidsbudgetter.

●        At styrke kontakten mellem borgerne, kommunens lokalsamfund og listens repræsentanter i byrådet.

§ 3. Medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, med bopæl i Solrød Kommune. For personer bosiddende uden for kommunen kræver det bestyrelsens godkendelse for optagelse i foreningen.

Såfremt et medlem flytter fra kommunen, vil vedkommende blive udmeldt ved næste kontingentbetaling – med mindre fortsat medlemskab ønskes og godkendes af bestyrelsen. 

§ 4. Kontingent.

Der betales ikke indskud ved indmeldelse, men kun kontingent. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent og frivillige bidrag anvendes alene til fremme af foreningens politiske arbejde. 

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden 1. maj og indkaldelse skal ske tidligst fire uger før og senest to uger før dennes afholdelse. 

Foreningens generalforsamling kan afvikles som et virtuelt eller fysisk møde. 

Kun medlemmer som har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan fraværende medlemmer give skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et stemmeberettiget medlem.

§ 6. Dagorden.

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse

7. Valg af bestyrelse m.m. (antal 3,5,7)

8. Valg af to suppleanter. 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Et medlem kan forlange skriftlig afstemning. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest fjorten dage efter, når mindst ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring herom til formanden. Stemmeafgørelse og vedtagelse af forslag foretages efter samme regler som anført i § 6. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst otte dages varsel.

§ 8. Bestyrelsen.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på tre til syv medlemmer. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, sekretær og kasserer.

VoresSolrøds bestyrelse vælges af generalforsamlingen og repræsenterer foreningen udadtil samt varetager foreningens anliggender for generalforsamlingen. Valget sker for 2 år, således at der hver år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Hvert andet år (lige år), udgår lige antal af bestyrelsen. Hvert andet år
(ulige år) udgår ulige antal af bestyrelsen.

Der vælges en 1. og 2. suppleant.

For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når syv, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 8.1 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange om året eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal foreligge mindst otte dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum tre medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødedatoer.

Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over sine møder. Protokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer for eftersyn. 

§ 8.2 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen leder og tegner foreningen udadtil og har ansvaret overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen varetager:

  • Ledelsen og udførelse af foreninges overordnede politiske holdninger
  • Udvikling af principprogrammer
  • Udvikling af strategier for de forskellige politiske mærkesager
  • Ansvaret for organisering og medlemsaktiviteter
  • Fastlæggelse af den strategiske regninslinje
  • Tildeling af mandat til forhandlingsdelegationen


Bestyrelsen har bemyndigelse til at organisere og etablere et koordinationsudvalg, der består af formanden og indtil 3 bestyrelsesmedlemmer, byrådsmedlemmer og 3 kandidater, som opstiller til næstkommende kommunevalg. Koordinationsudvalget vælger og prioriterer selv sine indsatsområder, men skal fungere som tværgående bindeled og sparringspartner, der refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiver og fører foreningens regnskab. 

Bestyrelsen foreslår og indstiller kandidaterne til kommunalvalg i Solrød kommune på et opstillingsmøde. Bestyrelsen sikrer overholdelse af valgloven samt udfærdigelse af kandidat- og opstillingslisten. 

Bestyrelsen kan tage de initiativer, som den finder nødvendige og egnede til at fremme foreningens formål og interesser i øvrigt.

Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens tilknytning til landssammenslutninger for lokallister.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§ 9. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december og skal indeholde indtægt og udgift regnskab, samt status pr. 31 december, samt oplysninger om hvor foreningens midler er anbragt. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 10. Tegningsret.

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter. Kassebeholdningen må ikke overstige 1.000 kr. 

Formanden og et bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede overfor medlemmerne. Formanden og kassereren har fuldmagt til de oprettede bankkonti samt tilladelse til at betale faktura, girokort, overføre til kendte konti, betalingskort og lignende via netbank på vegne af VoresSolrød. 

Bilag skal forsynes med to bestyrelsesmedlemmers underskrifter og indgår derefter i regnskabet.

§ 11. Medlemmernes forpligtelser.

Skader et medlem af foreningen de fælles interesser eller modarbejder foreningens formål, kan vedkommende ved bestyrelsen udelukkes af foreningen.  Ethvert medlem forventes at kommunikere med respekt og ordentlighed i den offentlige debat, herunder de sociale medier. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter. Overtrædelse heraf kan medføre at bestyrelsen ekskluderer vedkommende.

Ingen lokalpolitiker kan samtidig være medlem af et andet lokalpolitisk parti.

§ 12. Ændringer i vedtægter.

Ændringer i vedtægter kan kun ske såfremt 2/3 af de stemmeberettigede er fremmødt, og 2/3 stemmer for forslaget. Er det fornødne antal ikke fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan vedtages, såfremt 2/3 stemmer for forslaget på to på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger. 

Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel overskydende formue til Danmarks Naturfredningsforening i Solrød.


Vedtægterne er besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 9. marts 2022