Mærkesager

Borgernært lokaldemokrati

VoresSolrød lægger vægt på at være ideologisk uafhængige af landspolitik – for os handler det om solrødborgernes interesser

solrøds borgere er eksperterne - det skal vi bruge positivt

Borgerinddragelse

En del kommuner eksperimenterer i dag med borgerinddragelse. Nogle med større held end andre. Nogle kalder det fokusgrupper, andre har nedsat borgerråd og andre igen ad hoc grupper. Vi skal tage de bedste erfaringer fra andre kommuner og kopiere i Solrød.

VoresSolrød ønsker at gøre borgerinddragelse til en succes på en måde, hvor borgerne oplever, at de har reel medbestemmelse på de beslutninger, der træffes i byrådet.

De nedsatte borgerråd skal have indflydelse på, hvordan borgerne løbende kan være medbestemmende for udviklingen af kommunen.

Vi foreslår derfor borgerråd for Havdrup og landsbyerne samt for Jersie Strand og Solrød Strand. Disse borgerråd skal arbejde tæt sammen med byrådet om en udvikling af kommunen, som borgerne kan forholde sig til i deres lokalområder.

Hvert borgerråd skal derfor opleve reel indflydelse på de beslutninger, byrådet tager for områderne. Målet må være at borgerne kan genkende sine ønsker for lokalområderne, i de beslutninger byrådet tager. 

Samtidig skal der i langt højere grad nedsættes ad hoc borgerudvalg – også kendt som § 17 stk. 4 udvalg.

Der skal være mulighed for at få behandlet et borgerforslag politisk. I kommunerne skal et borgerforslag underskrives af lige så mange borgere, som det kræver at få et mandat i byrådet. I Solrød vil det sige, at en sag skal samle omkring 800 underskrifter, for at sende et borgerforslag til politisk behandling i byrådet.

I særlige tilfælde kan der også gøres brug af folkeafstemninger.

Folkeafstemningerne skal behandle emner, der vedrører alle kommunens borgere.

Alle emner skal beklædes med vejledning fra fx. tilhængere og modstandere, og med neutral vejledning om kendte faktorer.

Store emner af lokal betydning skal håndteres lokalt. Det skal gøres ved at inddrage grundejerforeninger, idrætsforeninger, lejerforeninger med flere. Ikke kun som høringsberettigede, men med reel indflydelse.

Et eksempel kunne være Strandens hus. Her har de lokale nedsat sig i en protestgruppe. Brugt penge på en Rambøll rapport, der taler deres sag, skrevet utallige høringsbreve, for så blot at kunne konstatere, at det alene er byrådet, der har afgjort sagen.

Det mener vi ikke, er den rigtige løsning.

I VoresSolrød forestiller vi os, at de lokale borgere i området er med i beslutningsprocessen fra starten af. Både i udvikling af idé og udførsel.

Grundejerforeninger og lejerforeninger skal have mulighed for at iværksætte lokale vejledende afstemninger, som kan give borgergrupperne et stærkt mandat i beslutningsprocesserne.

Beslutningerne vil altid være byrådets ansvar, som dermed beslutter er den endelig vedtagelse af projektet. Men byrådet bør i udsøgt grad tilgodese de lokales egne ideer, frem for egne. Og alene forholde sig til økonomi, miljø og lovgivning ved projektet.

Vi ønsker at byrådsmøderne livestreames til kommunens borgere, samt at spørgetimen medtages i referatet.

Forslaget har været behandlet før, her stemte Venstre, Konservativ og Havdruplisten imod og forslaget blev derfor forkastet.

VoresSolrød har indhentet et tilbud til Livestremning af Kommunens Byrådsmøder og sendt det til alle Byrådsmedlemmerne.

Greve og Køge anvender Livestreaming, det samme gør selvfølgelig mange andre kommuner.

Byrådet anvender i dag pga. Corona lukkede Skype møder som optages og dagen efter ligges på Kommunens hjemmeside.

VoresSolrød ønsker at Byrådsmøderne Livestreames fordi

 • VoresSolrøds stemmer skal have LIVE mulighed for at følge deres folkevalgtes medlemmer og arbejdet vi udfører for deres kryds på os.
 • VoresSolrød ønsker at alle har mulighed for at deltage på Byrådsmøder, også de travle småbørnsfamilier, de ældre medborgere, de unge og friske, dem med handicap.
 • VoresSolrød ønsker et moderne åbent demokrati med mulighed for indflydelse og nærhed til VoresStemmer, alle skal høres og gerne igennem moderne arbejdsværktøjer.

 

fra vugge til hvile

Et Solrød for alle

Solrød Kommune skal være en kommune, hvor du kan trives i trygge rammer hele livet. Hvor du kan leve hele dit liv, uanset hvilken livsfase du befinder dig i.

Solrød skal være den bedste kommune for børnefamilier. Derfor vil vi arbejde for:

Fleksibilitet og valgmuligheder

VoresSolrød ønsker at sikre fleksibilitet og et varieret tilbud til kommunens forældre, samtidig med at trivsel, kvalitet og høj pædagogisk faglighed er i fokus i kommunens institutioner. Alle børn og alle familier er forskellige og dette skal afspejles i kommunens pasningstilbud.

I dag er billedet præget af få og større institutioner – alle beliggende i strandområdet og to i Havdrup.

VoresSolrød ønsker større fleksibilitet og valgfrihed, så alle familier sikres et tilbud, der passer til deres individuelle behov. Det vil sige at kommunen skal have et varieret tilbud af dagplejer, vuggestue, børnehave, SFO – store enheder, små enheder, kommunale tilbud, private tilbud, heltid eller deltid. Det skal også være muligt at vælge hjemmepasning eller privat pasning med tilskud.

Pædagogandel

I dag er andelen af faguddannet personale i daginstitutionerne kun 51%, mens  BUPL anbefaler 80%. Vi skal arbejde hen imod at sikre et ordentligt fagligt fundament og tiltrække en større andel af faguddannet personale.

Minimumsnormeringer

Regeringen har ved lov fastsat minimumsnormeringer for alle daginstitutioner, der i øjeblikket er ved at blive implementeret. På papiret overholder Solrød normeringerne, men i praksis er billedet et helt andet. VoresSolrød ønsker at sikre ordentlige normeringer i kommunens institutioner – også i praksis. Anbefalingen er 1:3 i vuggestue, 1:6 i børnehave og 1:9 i SFO og sådan skal det reelt være i Solrøds institutioner. Beregninger viser, at de reelle tal anno 2021 er 1:5,7 i vuggestuer og 1:11,3 i børnehaver.

Tidlig overflytning

Tidlig overflytning bruges i dag i Solrød som en politisk spareøvelse, hvor børn flyttes fra vuggestue til børnehave når de er 2 år og 10 måneder og fra børnehave til SFO hvert år 1. april. Overflytning burde ske senere ellere være baseret på en pædagogisk vurdering. Hvis børn starter i børnehave før de fylder 3 år, skal personalenormeringen følge med. Det sammen skal gøre sig gældende ved tidlig overflytning til SFO.

Loft over forældrebetalingen

Prisen på SFO er meget høj i Solrød og forældre betaler i dag mere for en plads i SFO end i en børnehave. Det er fordi, der ikke er et lovbestemt loft over forældrebetalingen og kommunerne må derfor opkræve en højere egenandel af udgifterne til SFO. Forældrebetalingen i Solrød ligger således på en 4. plads over de dyreste kommuner i landet.

Åbningstider

Solrød kommune nyder godt af at være en pendlerkommune. Mere end 78 procent af borgerne pendler således ud af kommunen. Mange børnefamilier er i dag udfordret af manglende fleksibilitet, når det gælder børnepasning. Åbningstiderne i institutionerne er for ufleksible og passer ikke til børnefamiliernes behov. Det tvinger flere af de voksne til enten at gå på deltid eller at fravælge Solrød Kommune. Det vil vi i VoresSolrød ændre på.

Private initiativer

Et varieret udbud af daginstitutioner er en gevinst for kommunen. Derfor vil vi bakke op om ildsjæle, der ønsker at starte et privat dagtilbud.

Ønsket om at starte et privat dagtilbud kan være at man ønsker et andet pædagogisk udgangspunkt. Det kan f.eks. være en skovbørnehave, gårdbørnehaver, deltidsbørnehave, Steinerbørnehave, osv.

En undersøgelse fra RUC viser, at der er en større pædagogisk variation blandt de private tilbud end blandt de kommunale tilbud. Flere private institutioner vil således være med til at sikre innovation, kvalitet og mangfoldighed

Vores unge på mellem 13 – 18 år vil vi gerne støtte og sende godt på vej videre til voksenlivet.

Solrød Kommune skal være en tryg og spændende by at være ung i. Et eksempel på et velfungerende privat initiativ er Solrød Fester 2.0, som forældre i Solrød har lavet, for at sørge for at der er arrangementer, der er interessante for vores unge i kommunen. Gruppen har til dels etableret sig lidt i frustration over manglende initiativer målrettet de unge.

Vi har en del gode sportsfaciliteter, men vi kan samlet set sagtens blive endnu bedre til, at de unge oplever Solrød som en god hjemkommune at vokse op i.

Vi foreslår at der nedsættes en borgergruppe bestående af f.eks. forældre fra Solrød Fester 2.0, og nogle af de unge og måske andre lokale interessenter. De skal f.eks.  komme med bud på hvordan den bedste ungdomskommune skal se ud?

Vi mangler seniorboliger i Solrød. Mange af Solrøds borgere er og bliver ældre inden for en kort årrække. I dag er flere ældre bosiddende i store villaer. Flere ønsker at flytte til egnede seniorboliger, men den mulighed er stærkt begrænset grundet mangel på boliger. Enkelte vælger derfor at fraflytte Solrød Kommune eller blive boende i villaen på trods af et ønske om hellere at ville bo i en seniorbolig. Med flere seniorboliger ville vi både kunne imødekomme vores ældre borgeres ønske om boligform, og frigøre en masse villaer til at huse nye børnefamilier. Det mener vi i VoresSolrød, er en attraktiv ”win win” løsning.

Solrød er både land og by

Land og by

Et af Solrøds helt særlige kendetegn er strandområdet med bosætning. Men Solrøds DNA er også Havdrup og en lang række mindre oprindelige landsbyer vest for motorvejen: Karlstrup, Solrød Landsby, Jersie Landsby, Naurbjerg, Kirke Skensved og Gl. Havdrup. Dem skal vi værne om og de særlige karakteristika, der findes her.

Solrød Kommune har med “Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden” lagt op til øget bebyggelse og sågar etagebyggeri i op til tre etager i Havdrup.
Mange borgere er bekymrede for byens udvikling, og hvorvidt byens borgere inddrages i beslutningerne. Der skal sikres en ordentlig helhedsplan for Havdrup i samarbejde med borgerne.

Landsbyerne i Solrød står foran flere store forandringer, der kan sætte deres præg på landsbyerne for fremtidige generationer.

Her tænkes på planstrategien, der giver mulighed for udbygning af flere landsbyer, men også øget tung transport, manglende cykelstier, osv. Landsbylaugene skal i fremtiden inddrages i processerne i langt højere grad, når der skal tages beslutninger, der har indflydelse på landsbyernes fremtidige udvikling. 

støjen skal monitoreres og bekæmpes

Støjbekæmpelse

Støj skal bekæmpes og minimeres. Nyere forskning har dokumenteret, at støj kan give alvorlige sygdomme. I en kommune som vores med motorvej og tog i baghaven og snart også et Transportcenter, skal støjbekæmpelse prioriteres højere.

Vejstøj er et stigende problem i vores skønne kommune. 3.000 boliger er plaget af støj over de tilladte grænseværdier. Med et gennemsnit på 2 borgere pr. bolig er tallet 6.000 borgere ud af kommunens 23.395.

Luftforureningen og støjen skal løbende overvåges. På den måde kan vi skabe legitimitet for forebyggende lokalpolitiske tiltag, såfremt målingerne viser et sundhedsskadeligt. Det være sig fra motorvej, transportcenter, Biogasanlæg med videre. Vi foreslår en fast opsat støj- og luftmåler mellem Jersie Landsby og det kommende transportcenter. Ligeledes ved Taastrupvejen og ved andre af de kommende borgerråd udpegede områder.

Støjanalyser skal danne grundlag for en nutidig støjpolitik.

Støj skal bekæmpes i samarbejde med andre kommuner, derfor skal Solrød indgå i partnerskaber med andre kommuner i Gate 21 og Silent City. 

Vi ønsker desuden at iværksætte hjælpeinitiativer til de 3.000 mest støjplagede boliger via Trafikstyrelsens puljer

 

Vi ønsker at lade os inspirere af Ishøjs erfaringer med udbygning og forbedring af støjvolden. I Ishøj er anlægssprojektet:

 • Finansieret igennem modtagelse af jord fra metrobyggeriet i København. Ishøj Kommune får betaling for at modtage jord og betaler efterfølgende entreprenøren, som udbygger støjvolden.
 • Støjvolden vil reducere antallet af støjbelastede boliger over 58 dB fra 1830 til ca. 729. Der vil derfor være 1101 boliger, hvor støjniveauet reduceres til under den vejledende grænseværdi i Ishøj Kommune.
 • Der opnås en støjreduktion på op til ca. 7 dB de steder, hvor den eksisterende støjvold har den ringeste støjdæmpende effekt. Dette er på steder, hvor den eksisterende støjvold er helt eller delvist gennembrudt, især syd for Ishøj Stationsvej. Nord for Ishøj Stationsvej er volden mere sammenhængende, og her vil hovedparten af boligerne få en støjreduktion på 3-5 dB.
 • De steder, hvor der opnås en reduktion på 5-7 dB, vil det opleves som en væsentlig ændring/forbedring af støjforholdene. De steder, hvor der opnås en reduktion på 3-5 dB, vil det opleves som en mindre, men hørbar, forbedring. Målingerne er foretaget af SWECO 2017.
 • Støjvolden går fra Ishøjs grænse fra Vallensbæk til Ishøjs grænse til Greve kommune, altså omkring 2,7 km. Volden bliver forhøjet fra 6 til 12 meter.
 • På støjvolden plantes blomster til fordel for biodiversiteten
 • Rekreation er tænkt ind i anlægsprojektet via stier, legepladser, mv

 

vi skal værne om vores natur og klimaet

Mere natur – mindre beton

Vi skal værne om vores natur og vores rekreative arealer. Lige meget hvor du bor i kommunen, må du ikke være langt væk fra natur og rekreative områder. Vi skal også tænke i biodiversitet. Hvem nyder ikke fuglene om sommeren, humlebierne og det røde egern bare for at nævne nogle eksempler. Naturområdet skal have sin faste post i det kommunale budget.

I Solrød har vi nogle helt særlige beskyttede naturområder som moser, kalkgrav, Staunings Ø, osv. Vi skal bevare disse områder med høj naturværdig og forbedre de arealer, hvor der er naturpotentiale.

Vi befinder os globalt i en biodiversitetskrise og dette gælder også i Solrød Kommune. Naturen er under pres på grund af byudvikling og fortætning af eksisterende byområder. Men sådan behøvede det ikke være. Vi skal leve op til kommunens slogan ‘Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo’ og sikre mere natur til både biodiversitet og rekreation og beskytte vores helt særlige naturområder.

Natur og klima skal fremadrettet indtænkes i alle større projekter og kommunen skal være mere offensiv, når det kommer til statslige eller private projekter, hvor der kan stilles krav om erstatningsnatur, vedvarende energi, klimatilpasning, osv. 

Naturområdet skal have en opgradering og der skal afsættes midler på det kommunale budget, som er øremærket natur.

Naturkvalitetsplanen skal være en handlingsplan, der implementeres i praksis og ikke blot ender i en skuffe.

Solrød er en del af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner og har i 2020 vedtaget klimaplan 2020-2030, hvor der fastsættes en CO2 reduktion på 70% i 2030. VoresSolrød mener, at kommunen også skal gå forrest ved at vise det gode eksempel. Det kan f.eks. være ved at skifte til el-biler, at benytte fossilfri energikilder i kommunale bygninger, at inspirere til en økologisk- og klimavenlig kostpolitik for de kommunale institutioner, borgere og virksomheder skal indgå i samarbejdet for at sikre klimaomstillingen, osv.

Solrød Kommunes miljøpolitik skal indeholde en realistisk miljøsikring. Sammen med borgerne skal vi arbejde for de bedste løsninger. Med lang og lav kyststrækning vil der potentielt komme udfordringer med oversvømmelser. Her skal vi arbejde tæt sammen med borgerne, der bor tæt ved. Men også andre områder i Solrød Kommune er truet af oversvømmelser. Igen er der tale om et samarbejde mellem de nedsatte borgerråd, grundejerforeninger og lejeforeninger der er berørt.

I forhold til miljøsikringen indgår beplantning også. Flere træer, – mange flere træer. Vi har græsarealer/volde langs motorvejen, hvor der uden problemer kunne plantes træer.

Markskel kunne afgrænses af træer og buske. Også træer langs vores veje sålænge det ikke går udover trafiksikkerheden.

Solrød mangler i den grad skov og den eksisterende bliver udsat for pres på grund af de mange besøgende. Danmark har en national strategi om, at 25 % af Danmarks areal skal være dækket af skov inden udgangen af det 21. århundrede. Hvis vi skal nå den målsætning i Solrød, skal rammerne for privat skovrejsning tilpasses og kommunen skal understøtte det private initiativ. Samtidig skal der rejses skov på de kommunale arealer, hvor det giver mening og kan lade sig gøre.

respekt for borgernes penge

Ansvarlig økonomi

Solrød Kommune har i dag en sund økonomi og det skal vi blive ved med at have. Vi skal have en økonomi i balance med respekt for borgernes penge.

Vi ønsker at prioritere nytteprojekter frem for prestigeprojekter og mener, at borgernes penge har det bedst i deres egne lommer.

Pengene skal i størst mulig omfang anvendes på, at kerneydelsen til vores unge, ældre og udfordrede er i top og til langt bedre faciliteter i det offentlige rum.

Dernæst skal prioriteres projekter, der skaber størst nytteværdi for kommunens borgere.

Vores Solrød ønsker, at passe på borgernes penge. Skatter og afgifter skal være på niveau med vores nabokommuner og andre sammenlignende kommuner.

Vi bør ikke spare borgernes penge op til prestigeprojekter, som ikke skaber værdi for borgerne.

Solrød kommune bør ikke fortsætte med, at have en kassebeholdning som ligger langt over landsgennemsnittet.

Vi ønsker en økonomi i balance – forstået på den måde, at vi skal opkræve hvad der er nødvendigt for at drive en ansvarlig, veldreven og effektiv kommune.

Kommunen benytter sig primært af 4 årige budgetter. Vi vil i højere grad gøre brug af business cases, hvor man over anlægsinvesteringens levetid ser på det samlede cash flow og holder det op imod fordele og ulemper ved projektet.

Budgetterne bør som minimum være 10 årige sådan, at man får et bedre overblik over kommunens drift og likviditet på den længere bane.

Vi ønsker gennemsigtighed i budgetterne uden skjulte reserver i form af manglende budgetlægning af grundsalg og overbudgettering af omkostningerne.

Det skal være lettere for borgerne at følge med i kommunens økonomi.

Fokus og prioritering på det aktive liv i Solrød Kommune

Sundhed og sikkerhed

Vi ønsker:

 • Nul-tolerance for trafikulykker i vores Kommune
 • Gode vilkår for sport og fritidsaktiviteter
 • Sikre trafikforhold for vores børn og unge

Solrød Kommune skal være et trygt sted at leve for alle. VoresSolrød ønsker en nultolerance for ulykker i trafikken, derfor skal sikkerhed prioriteres højere. Rundkørsler og skoleveje skal anlægges med vejpump, som det eksempelvis er gjort i Slagelse Kommune.

Samtidig kan vejstøj have helbredsmæssige konsekvenser som f.eks. forhøjet blodtryk, hjertesygdom, slagtilfælde og for børn og unge kan det medføre indlæringsproblemer, angst eller depression. Vi skal derfor tage de lokale støjproblemer seriøst.

Solrød Kommune skal være et trygt sted at leve for alle. VoresSolrød ønsker en nultolerance for ulykker i trafikken, derfor skal sikkerhed prioriteres højere. Rundkørsler og skoleveje skal anlægges med vejpump, som det eksempelvis er gjort i Slagelse Kommune.

Vores børn skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje, fortove og cykelstier i hele kommunen – også i landsbyerne.

Derfor vægter vi trafiksikkerhed tungt. Vi skal operere med en nultolerance overfor trafikulykker. På arealer hvor vores børn færdes, skal der være fortov og cykelstier. Der skal være et tilstrækkelig udsyn for bilerne. Vi vil arbejde for at sætte hastigheden ned, hvor mange bløde trafikanter færdes.

F.eks. mener vi, det er optimalt at sætte hastigheden ned ved Strandvejen til 40 km/t. Der er mange farlige udkørsler fra de små tilstødende veje og udsynet er ofte forholdsvis dårligt. Et andet eksempel er rundkørslen på Tåstrupvejen, hvor Vestre Grænsevej støder til. Der er ingen cykelstier og en dårlig vejbelysning mod Uglegårdsskolen, på trods af at der er mange skolebørn, der dagligt cykler den vej. Der skal arbejdes med bedre udsyn og en sænkning af farten. Dette vil ikke bare øge sikkerheden for de bløde trafikanter, men også have en dæmpende indflydelse på vejstøjen.

Lignende eksempler på sikkerhedsmæssige og støjdæmpende mulige forbedringer, finder vi også andre steder i kommunen.

vi ønsker at sikre gensidig respekt og tillid

Ordentlighed og tillid

Dialogen har trange kår i det lokale demokrati. Vi ønske, at være med til at sikre en god og tillidsfuld dialog om de politiske sager der rør sig i Solrød kommune.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.