Lil Lyrstrand

Om mig

Jeg er 35 år og flyttede til Solrød fra storbyen for tre år siden med min mand og 3 børn. Mine forventninger til en lille kommune var og er store. Vi har mulighed for at dyrke den nære og trygge barndom og at dyrke nærdemokrati med borgerinddragelse. Desværre viser det sig, at Solrød i stigende grad prioriterer store institutioner, hvilket er stik imod forskning om børns trivsel. Min erfaring af borgerinddragelse og lydhøringhed overfor borgernes erfaringer inspirerer til forbedringer i dialogen mellem byråd og borgere. I dialogen omkring kvalitet i børneliv og dagtilbud kan jeg trække på mine kompetencer og min viden som cand. mag. i pædagogik fra Københavns Universitet.

Jeg ønsker at være med til at skabe en god og tillidsfuld dialog om børneområdet i Solrød kommune.

Bedre trivsel, tid og plads til børn

Børns trivsel er en kerneværdi for mig. Det er vigtigt at Solrød Kommunes politik er ambitiøs, så løsninger børneområdet først og fremmest tager udgangspunkt i barnets trivsel.
I barndommens værdifulde år lægges kimen til trivsel livet igennem. Desværre ser vi i stigende grad mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk – nationalt såvel som kommunalt – at forebygge og afhjælpe.
Ligesom en god forældre-barn-relation virker sundhedsfremmende og beskytter mod mental mistrivsel, er høj kvalitet i dagtilbud med til at sikre barnets sunde udvikling.
 
Kvalitet i dagtilbud handler både om at tilstrækkelig plads og antallet af nærværende pædagogisk personale – i et godt arbejdsmiljø. Derfor skal der fokus på rekruttering og fastholdelse. Vi skal give pædagoger mere tid og plads til at udfolde deres faglighed. Når de ansatte trives, har det indflydelse på børnenes trivsel.
En veldrevet kommune som Solrød, kan gøre det bedre for de mindste. Mange børn på for lidt plads giver et højt støjniveau og afbrydelser i leg og læring, hvilket forårsager stress til både børn og voksne – med dertilhørende sygefravær. Der er altså tale om en ond cirkel, som kan brydes med politisk indsats.

Photo by Gautam Arora on Unsplash

Bedre normeringer og pladsforhold i dagsinstitutioner

Jeg vil arbejde for tilstrækkeligt personale i daginstitutionerne i hele åbningstiden. Både børn og forældre og personale skal opleve reelle minimumsnormeringer. Det skaber tryghed og trivsel.
Jeg vil arbejde for, at der er en proportional fordeling mellem uddannede og ikke-uddannet personale. I dag er andelen af faguddannet personale i daginstitutionerne kun 51%, mens  BUPL anbefaler 80%. Vi skal fastholde og tiltrække en større andel af faguddannet personale til Solrød.
Jeg vil arbejde for, at minimere overbelægning i daginstitutionerne. Antallet af børn skal passe til rammerne året rundt, det skaber tryghed og et bedre arbejdsmiljø.
Daginstitutionsområdet blevet beskåret i en sådan grad, at der siden 1972 er kommet dobbelt så mange børn pr. voksne. Selvom Solrød overholder de lovbestemte minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver, er der langt fra administrativ skrivebords-beregning til virkeligheden ude på stuerne. Beregninger viser en reel normering på 1:5,7 i vuggestuer og 1:11,3 i børnehaver i Solrød Kommune. Forskning peger på, at flere børn får diagnoser, når der bliver færre voksne pr. barn i daginstitutionen. (Kjær, m.fl. 2018). Derfor skal vi sætte ind nu, for at sikre børns trivsel.

Respektfuld og inddragende samarbejde med forældre og personale

Det pædagogiske personale gør en kæmpe indsats indenfor de givne rammer, men der er ikke hænder nok til at løfte opgaven og pladsen er for trang.
Jeg vil arbejde ud fra en grundlæggende tillid, til at forældre og pædagogisk personale kan bidrage til udviklingen af institutionerne. Byrådet bør være lydhør over for forældre og pædagogers erfaringer og overfor forskningsbaseret viden om børns trivsel og kvalitet i dagtilbud. Byrådet skal støtte op om et tæt samarbejde mellem forældre og personale. Grundlaget for udvikle er respektfuld dialog.

Photo by Andre Taissin on Unsplash

Diversitet i dagtilbud

Alle børn og alle familier er forskellige og det skal afspejles i kommunens politik på børneområdet. Derfor vil jeg kæmpe for et varieret tilbud af dagplejer, vuggestue, børnehave, SFO – store enheder, små enheder, kommunale tilbud, private tilbud, heltid eller deltid. Det skal også være muligt at vælge hjemmepasning eller privat pasning med tilskud.

Diversitet i byrådet

Jeg mener, at byrådet i højere grad bør repræsentere befolkningen i kommunen. Større diversitet kan styrke byrådets evner til at forvalte lovgivning og økonomi, til alles bedste. Min baggrund har betydning for de erfaringer, jeg tager med mig fx som småbørnsforældre. VoresSolrød er en tværpolitisk liste, som bringer mange kompetente og lokalforankrede kræfter sammen, om at gøre Solrød til et endnu bedre sted at leve og bo – også for de mindste borgere.