Kandidaterne

Mød vores kandidater

VoresSolrød er en tværpolitisk lokalliste og vi har sammensat et stærkt hold af engagerede kandidater – mød dem her

Christian Nyholm

Solrød kommune oplever jeg som en dejlig oase. Men vores oase er truet. Truet af et flertal af lokalpolitikere i byrådet, der har taget flere beslutninger henimod at gøre Solrød kommune til en industrikommune med tung trafik.

52 år og oprindeligt uddannet i Falck. Har efterfølgende taget flere efteruddannelser, senest en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Arbejder til dagligt som forhandlingskonsulent i HK Kommunal. Her er mine arbejdsområder at forestå forhandlinger i tvistesager, forberede overenskomstforhandlinger, undervisningsopgaver for tillidsrepræsentanter med videre.

Solrød kommune er en lille kommune sammenlignet med Køge, Roskilde og Greve. Køge er i stor vækst bl.a. på baggrund af det nye universitetshospital. Mange nye arbejdspladser fører til en befolkningstilvækst. Solrød kommune skal være det gode attraktive sted at bosætte sig. Med gode skoler, sportsfaciliteter, lokale indkøbsmuligheder, en god infrastruktur i grøn natur. Det er dét, der er Solrød Kommunes styrke. At være en oase for beboelse for alle aldre. Det skal vi på en gang både passe på og udvikle sammen. Slut med at trække store projekter ned over hovedet på borgerne, som de ikke ønsker. Borgerne skal inddrages aktivt.

Udviklingen i Havdrup, Solrød, Jersie og strandbyerne skal være med afsæt i ønsker initieret af borgene selv. Vi skal turde udfordre det repræsentative demokrati i forhold til i den form, det afvikles med i dag. Lokaldemokratiet skal opleves langt mere dynamisk. Det skal være noget, der foregår hele tiden.

Ina Lindemark

Politik handler for mig om gensidig tillid og respekt, men her i Solrød Kommune oplever jeg ikke at blive hørt som borger. Det er enormt frustrerende, når man gerne vil engagere sig og være med til at gøre en positiv forskel. Dette har fået mig til at engagere mig i lokalpolitik.

43 år og mor til 3 dejlige børn i alderen 6-14 år. Bosat ved Jersie Landsby siden 2009. 

Uddannet merkonom i økonomistyring samt cand.scient.pol 

Er til daglig selvstændig indenfor erhvervsudlejning og er økologisk deltidslandmand. 

Har været drivkraften bag oprettelsen af Jersie Privatskole og foreningen ‘Bevar naturen i Solrød’.

I min fritid er jeg aktiv i en spejderforening, dyrker friluftsliv og kører gerne på eventyr i vores autocamper sammen med familien.

 • Natur
  • Vi befinder os globalt i en biodiversitetskrise og dette gælder også i Solrød Kommune. Naturen er under pres, men et byrådsflertal mener pt., at med sin nærhed til hovedstaden vil stadig byudvikling og fortætning af eksisterende byområder være et grundpræmis for Solrød Kommune. Men sådan behøvede det ikke være. Vi skal leve op til kommunens slogan ‘Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo’ og sikre mere natur til både biodiversitet og rekreation og beskytte vores helt særlige naturområder.
 • Landsbyer og borgerinddragelse
  • Landsbyerne er en stor del af kommunens dna og dem skal vi værne om. Landsbyernes beboere og landsbylaugene skal i langt højere grad have indflydelse på den udvikling landsbyerne står overfor og inddrages i vigtige beslutninger vedrørende landsbyernes fremtid.
  • I det hele taget er reel borgerinddragelse en stor mangelvare i Solrød. Mange borgere oplever, at beslutninger bliver taget hen over hovedet på dem, mange føler sig ikke hørt, lovpligtige høringer opfattes som pseudoprocesser, borgermøder afholdes for syns skyld, osv. Det skal der gøres noget ved. Borgerinddragelse skal fremadrettet også være en del af Solrøds dna, hvor de mange kompetente og engagerede borgere involveres i processer og beslutninger til fælles gavn.
 • Ordentlighed og tillid
  • Tillid er fundamentalt i det repræsentative demokrati, men mange vælgere oplever at der bliver sagt ét og gjort noget andet. Mange borgere stoler derfor ikke længere på de udmeldinger der kommer fra kommune og det nuværende byrådsflertal. Det er gift for demokratiet og der trænger til en ordentlig oprydning. Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt.
  • Vi skal kunne have en respektfuld og saglig debat om det der vedrører os. Det er en stor styrke, at så mange ønsker at involvere sig i demokratiet. Desværre oplever mange at blive hængt ud i medierne som kværulanter, egoister og konspirationsteoretikere, hvis deres meninger går imod byrådsflertallets. Det er ikke i orden. Byrådspolitikere skal gå forrest og vise det gode eksempel i en respektfuld diskussion – også på trods af uenigheder.

Jannik Skriver Jensen

Solrød Kommune bør være oasen, som ikke er som de andre kommuner omkring os.

Vi skal have fokus på det sunde og gode liv for alle i kommunen. Det gør vi ved at tænke anderledes. Vi bør lære af de gode tiltag fra andre kommuner og lade os inspirere af disse.

Det er ikke transportcentre, eskalering af byggeprocent og betonbyggerier, hvor der er plads.

48 år og uddannet sygeplejerske, stemmer landspolitisk på Venstre.

Arbejder til dagligt med nordisk ansvar i en international lægemiddelvirksomhed.

Har tidligere arbejder på plejehjem og hospitaler.

Vi skal have de bedste fritidstilbud i ønsket om, at støtte det sunde liv for HELE kommunen.

Det sunde liv sætter fokus på miljøet som vi omgiver os med. Støj, forurening skal bekæmpes og Solrød Kommune skal turde at gå forrest og tænke anderledes.

Det skal være slut med ikke værdiskabende økonomiske investeringer, som ikke bidrager til det sunde og gode liv. Kilen, Transportcentret, Strandtorvet er blot eksempler.

Solrød Kommune er en lille kommune, det er vores styrke. For netop derfor er der ikke langt fra Borgmester og Byråd til borgerne i kommunen. Det skal vi turde udnytte med langt større borgerinddragelse end vi har i dag.

Lil Lyrstrand

Solrød skal være den bedste kommune for børn og børnefamilier. Gennem mit engagement i den lokale forældrebevægelse, Hvor er der en voksen Solrød, har jeg fået blik for, at det er tid til forbedring. Som del af byrådet vil jeg arbejde for:
 • Bedre trivsel, tid og plads til børn
 • Bedre på normeringer og pladsforhold i daginstitutioner
 • Respektfuldt dialog med forældre, pædagogisk personale og interessegrupper

Læs mere om mig på min side: voressolrod.dk/lil

Jeg flyttede til Solrød fra storbyen for tre år siden med min familie.
Mine forventninger til en lille kommune var og er store. Vi har mulighed for at dyrke den nære og trygge barndom og at dyrke nærdemokrati med borgerinddragelse. Desværre viser det sig, at Solrød i stigende grad prioriterer store institutioner, hvilket er stik imod forskning om børns trivsel. Min erfaring af borgerinddragelse og lydhøringhed overfor borgernes erfaringer inspirerer til forbedringer i dialogen mellem byråd og borgere.
I dialogen omkring kvalitet i børneliv og dagtilbud kan jeg trække på mine kompetencer og min viden som cand. mag. i pædagogik fra Københavns Universitet.

Jeg ønsker at være med til at skabe en god og tillidsfuld dialog om børneområdet i Solrød kommune.

Bedre trivsel, tid og plads til børn
Børns trivsel er en kerneværdi for mig. Det er vigtigt at Solrød Kommunes politik er ambitiøs, så løsninger børneområdet først og fremmest tager udgangspunkt i barnets trivsel.
I barndommens værdifulde år lægges kimen til trivsel livet igennem. Desværre ser vi i stigende grad mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk – nationalt såvel som kommunalt – at forebygge og afhjælpe.
Ligesom en god forældre-barn-relation virker sundhedsfremmende og beskytter mod mental mistrivsel, er høj kvalitet i dagtilbud med til at sikre barnets sunde udvikling.
 
Kvalitet i dagtilbud handler både om at tilstrækkelig plads og antallet af nærværende pædagogisk personale – i et godt arbejdsmiljø. Derfor skal der fokus på rekruttering og fastholdelse. Vi skal give pædagoger mere tid og plads til at udfolde deres faglighed. Når de ansatte trives, har det indflydelse på børnenes trivsel.
En veldrevet kommune som Solrød, kan gøre det bedre for de mindste. Mange børn på for lidt plads giver et højt støjniveau og afbrydelser i leg og læring, hvilket forårsager stress til både børn og voksne – med dertilhørende sygefravær. Der er altså tale om en ond cirkel, som kan brydes med politisk indsats.

Carsten Ring

Det der gør Solrød unik, er netop det miljø, vi har i dag. En fantastisk strand og et idyllisk og rart beboelsesområde. Det mener jeg, vi skal holde fast i.

Vi skal have flere seniorboliger, så vi kan blive boende hele livet og samtidig gøre plads til nye børnefamilier.

53 år og uddannet civiløkonom og revisor, stemmer landspolitisk på Konservativ.

Arbejder i dag som CFO i KLAR Forsyning A/S som servicerer forsyningskunder i Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner.

Jeg har boet i Solrød, siden jeg var barn og altid elsket området. Blandt venner og bekendte har jeg brugt hele mit liv på at markedsføre Solrød som det bedste sted i Danmark, hvilket jeg stadig mener, det er.  Men byrådet har taget en ny drejning og vil noget andet med Solrød. De vil fortætte byen med højhuse og med logistikvirksomheder, som jeg ikke mener skaber værdi for kommunens borgere.

Det der gør Solrød unik, er netop det miljø, vi har i dag. En fantastisk strand og et idyllisk og rart beboelsesområde. Det mener jeg, vi skal holde fast i. Det er netop derfor, at efterspørgslen efter ejendomme i Solrød er stor. Det er også derfor borgerne ønsker at blive boende. Vi skal have flere seniorboliger, så vi kan blive boende hele livet og samtidig gøre plads til nye børnefamilier.

Helt overordnet synes jeg, der mangler mere synlig dialog iblandt byrådsmedlemmerne og mellem byrådsmedlemmerne og borgerne. Det kommende Transportcenter og Strandens Hus er ærgerlige eksempler på den manglede dialog, hvilket er til stor skade for demokratiet i kommunen. Det vil lokallisten VoresSolrød gøre op med.

Vi ønsker mere borgerinddragelse og bedre beslutningsgrundlag ved større forandringer af Solrød kommune.

Orla Bakdal

Solrød kommune skal igen blive et af de absolut bedste steder at bo. Vi har for det meste en vidunderlig strand, smukke landsbyer, Havdrup i forandring, nogle få grønne områder og meget lidt skov, masser af beton og støj, samt et enormt overdimensioneret biogasanlæg, men heldigvis også mange ressourcestærke borgere. Alt dette skal i fokus, når VoresSolrød får den nødvendige indflydelse.

Kom i 1985 til Jersie Strand sammen med min hustru, Mette og vores søn. Bor fortsat i et bjælkehus med græs på taget. Er 72 år og socialrådgiver. Har igennem et langt arbejdsliv bl.a. virket indenfor revalidering, informationsarbejde i en frivillig-organisation, godt 30 år i Udenrigsministeriet med titel af ambassadør samt været vice-direktør i 5 år i en international bank med base i Washington DC. Er i dag seniorkonsulent i et internationalt rådgivningsfirma. 

Har i mange år været ansvarlig for gennemførelse af store infrastruktur-, miljø- og klimaprojekter.

Medlem af Danmarks Naturfredningsforening, ”Bevar naturen i Solrød”, Ældre sagen, Kræftens Bekæmpelse m.fl.

 • aktiv borgerinddragelse ikke blot på valgdagen

 • åben ledelse af kommunen samt mindre bureaukrati

 • udvikling og service-tilbud skal fordeles ligeligt med respekt for Havdrup  og  vore landsbyers DNA 

 • ældre-boliger, hvor vore ældre borgere har råd til at bo 

 • Solrød kommune skal blive en grøn oase. Langt mere skov og begræns områder præget af beton og asfalt

 • undgå mastodont projekter, der hverken gavner miljøet eller kommunens økonomi

 • vil arbejde for at begrænse transportcentrets og biogasanlæggets negative miljø- og klimapåvirkning

 • gensidig respekt i den politiske dialog også mellem politikere og kommunens borgere. Væk med arrogance og ”bedre viden holdninger” – Borgmester, Byråd og forvaltning er til for borgerne og ikke omvendt!

 • øget samarbejde med vore nabokommuner blandt meget andet for at inddrage Staten i kystbeskyttelse langs hele Køge Bugt – Solrød har ikke kapacitet til at klare denne udfordring alene

 • rent drikkevand uden rester af sprøjtegift 

 • støjniveauet er alt for højt og skal reduceres markant 

 • Kommunens penge skal bruges fornuftigt og forsvarligt og der skal ikke opkræves mere end nødvendigt i form af skatter og afgifter. ”Borgernes penge ligger nu en gang bedst i borgernes lommer”.

Pernille Stenstrup Christiansen

Jeg er gået ind i lokalpolitik, fordi jeg syntes vores værdier i Solrød er truet af:

 • Storindustri, støj, øget trafik/ tung trafik, manglende åbenhed, mindre fokus på borgerne og deres behov

Jeg tror på, det er tid til en ny inkluderende dagsorden og en ny ledelse af kommunen og det skal være nu, inden det er for sent.

Jeg er 49 år og bor i Jersie Landsby i en ældre stråtægt ejendom med Ingolf. Vi flyttede til Solrød i 2010. Har 3 børn 14-23 år og 3 bonusbørn. Vores yngste datter Caroline bor hjemme. Ved siden af vores job bruger vi tid på vores honningbier, heste, høns og naturen. Jeg elsker Solrøds enestående natur, de gamle landsbyer og de særlige faunaer vi har. Stranden er en stor gave.

Jeg arbejder i et stort finansielt institut, hvor jeg har ansvaret for vores finansiering af erhvervslivet på landbrugsområdet i Danmark. Jeg er utrolig stolt af vores sunde danske fødevarer, som er nogle af de mest klimaeffektive fødevarer, der produceres i verden. Så jeg er glad for min arbejdsplads og for indirekte at være med til at støtte dansk landbrug – og derved sikre god sund mad til dig, mig og vores børn.

Jeg ønsker med begge ben på jorden at sikre, at Solrød skal være det ubetingede mest attraktive sted at bosætte sig syd for København. Det betyder for mig:

 • Pleje og udbygge vores natur og de særlige faunaer vi har. Visuelt et grønt Solrød.
 • Øge sikkerheden og minimere: støj/trafik ved beboelse, betonbyggeri og storindustri
 • Sikre et skønt uderum for alle og mulighed for et aktivt friluftsliv
 • Høj prioritering af Solrøds borgere og det lokale erhvervsliv via:
  • En smidig forvaltning. I 2019 var vi nr 57 af af 98 kommuner ifht behandlingstid.
  • Altid huske at borgerne er kommunens ”største kunder”….
  • Via inddragelse sikre gode tilbud for de unge som ældre
  • Via inddragelse understøtte det lokale erhvervsliv
  • Den nødvendige skattebetaling og ikke mere.

Knud Rasmussen

55 år. Gift og har to store drenge. Mine forældre har boet i Solrød siden 1984, mens vi selv flyttede til Strandgården for 20 år siden, da vi fik vores første søn.

Jeg har derfor haft tilknytning til Solrød i rigtig mange år og ønsker at bevare miljøet, naturen og trygheden der er her og som fik os til at vælge Solrød.

Medlem af Solrød Strand Kajakklub og spiller guitar i A/B Strandgården III hvor jeg har været formand i 7 år.
Jeg er produktchef indenfor flowsystemer til food- og pharmaindustrien.

Mine mærkesager er et godt miljø og erhvervsklima samt trivsel for unge og ældre. 

Jeg vægter en sund økonomi og borgerinddragelse i større beslutninger.
Jeg er modstander af transportcentret, byfortættelse og spild af borgernes penge på Solrød plads, et nyt rådhus og andre kommunale prestigeprojekter.
Vi skal have en ny transparent ledelse af kommunen, mere skov og natur samt mindre støj og forurening.


Bente Dahl

Jeg er 60 år og bor i Solrød Strand. Jeg er ikke født og opvokset i Solrød, men jeg har den force også at have boet i 3 andre kommuner. Jeg synes det er en fordel at have set og prøvet lidt forskelligt. Jeg har dog boet her længe nok til at kunne huske hvordan kommunen har udviklet sig og transportcentret satte definitivt hovedet på sømmet for mig.

Læs mere om mig på min side: voressolrod.dk/bente

Mine to sønner på 28 og 23 år er født og opvokset i Solrød. De har begge gået på Solrød Gymnasium.

Jeg arbejder som handicapledsager. Jeg er tilknyttet to borgere og er deres livline til aktiviteter udenfor hjemmet. 

Jeg har arbejdet som personlig assistent i Genoptræningen i Solrød i 2 år.

Inden da var jeg i 12 år ansvarlig for kundernes betaling i mellemstort privat firma. 

Jeg er bankuddannet i Danske Bank. 

Jeg vil arbejde for:

 • Flere kulturbegivenheder
 • Sikring af vores fredede områder
 • Imod byfortætning
 • Sikring af kommunens åbenhed overfor borgerne
 • At Solrød bliver en fryd for øjet

Torben Skernby

Det vigtigste er for mig, at vi er sammen om at udvikle Solrød, inkl. vores smukke landsbyer, til fortsat at være et dejligt, roligt og smukt sted at bo.

Jeg er 52 år og far til 2 dejlige piger samt bonusfar til 2 skønne drenge. Gift på 23. år. Min mor bor i byen og mine bonusbørn er flyttet til hhv. Solrød og Greve med deres familier. Jeg flyttede til Solrød i 1980 og med en afstikker til Kbh. har jeg boet i Solrød i mere end 30 år.

Jeg er uddannet HHX og merkonom. I mit voksne liv studeret ledelse, psykologi, kognitiv terapi og sexologi. Driver selvstændig virksomhed indenfor reklame og grafisk rådgivning.

Min fritid bruges med familien, venner og når muligheden byder sig en tur på mountainbike rundt i lokalområdet. Jeg spiller tennis og padel og er altid frisk på et havbad – året rundt.

Jeg tror på menneskets styrker og mangfoldigheden blandt os som en positiv egenskab.

VoresSolrød er naturligt det helt rigtige sted for mig – fordi vi er et nytænkende, åbent og stærkt team på 12 forskellige mennesker med hver sin baggrund, uddannelse og forskellige mærkesager.  Vi har som fælles mål at være mere åbne end byrådet hidtil har været. Vi ønsker at inddrage borgerne mere i processen fra idé til virkelighed og ser vores forskellighed som en stor styrke, hvor vi kan lære af hinanden fremfor kun at se tingene fra eget perspektiv.

Godt spørgsmål – og naturligt at spørge – hvad er dine mærkesager Torben?

Jeg trækker ofte på smilebåndet og spørger ”hvad er dine”? Jeg stiller op for at repræsentere borgernes stemme.

Jeg har selvfølgelig også nogle tanker og ideer – og det vigtigste er for mig, at vi er sammen om at udvikle Solrød, inkl. vores smukke landsbyer, til fortsat at være et dejligt, roligt og smukt sted at bo.

Hvis jeg skal nævne ting som jeg brænder for, er det:

 • særligt udvikling af vores sport og fritidsaktiviteter, herunder at få etableret padel baner i foreningsregi, så alle har råd til sporten, som i dag fortrinsvis drives af private udbydere
 • bedre badefaciliteter for alle lang langs hele stranden
 • kortlægning af en lokal vandrerute som bringer vandreren en tur ud i alle afkroge af naturen og rundt i hele kommunen
 • markant støjbekæmpelse for de berørte borgere.

 

Sport og fritidsaktiviteter for mig er ikke nødvendigvis sved på panden, men et vigtigt instrument til at udvikle sociale færdigheder, nyde fællesskabet, øget selvværd, få god fysisk og mental kondition og i særlig grad dele humor og have det sjovt med andre mennesker.

Daglige støjgener skal minimeres og jeg ser gerne vi søger om begrænsninger af trafik med tunge køretøjer i nogle af de centrale områder i Solrød Kommune i tidsrummet morgen og aften. Naturen er et at de største vidundere i mit univers, og jeg bruger den, så meget jeg kan.

Jeg er ikke tilhænger af et nyt rådhus på stationspladsen, og har aldrig forstået behovet for at Solrød skulle lægge jord til et kæmpe transportcenter med de gener det medfører, under påskud af et par lokale arbejdspladser. Jeg er tilhænger af udflytning af nogle centrale områder af kommunes arbejdspladser til andre steder.

Alt tegner til at fremtidens arbejdsplads ikke er et bestemt centralt sted, men en kombination af hjemme og delearbejdsplads og det skal selvfølgelig tænkes ind i projektet omkring etablering af nyt rådhus.

Der er mange gode cykelstier i Solrød, men der er i den grad også behov for at udvikle nye og sikre stier.

Vores børn er vores fremtid – og vi skal sikre, at de som arbejder med børn, ikke rammes unødigt af stress og sygdom. Det sker ved at være på forkant arbejdsmiljømæssigt så vores pædagoger, lærere etc. glæder sig til at komme på arbejde og giver vores børn alt det de kan på et højt fagligt niveau. Ikke mere snak om besparelser. Gerne samtaler om hvordan vi investerer i arbejdsglæde og trivsel på børne/unge fronten til glæde for såvel de ansatte, vores børn og vores fremtid.

Hvis du har læst med indtil nu – vil jeg gerne takke dig og håbe at du også har nogle tanker omkring fremtidens Solrød Kommune. Inddragelse af alle borgere og medbestemmelse står meget højt på min ønskeseddel og derfor er VoresSolrød det helt rigtige for mig og forhåbentlig også for dig. Husk at sætte X ved Vores Solrød og gerne på mig personligt ved KV d. 16.11.2021

NB! Du er altid velkommen til at kontakte mig hvis du har et spørgsmål. Jeg kan kontaktes på torben@skernby.dk

Venligst Torben

Per Schmidt Jensen

Elsker vores natur og grønne områder, som jeg frygter, vil blive ødelagt med betonbyggeri

53 år og har 4 voksne børn som har gået på Jersie Skole, Uglegårdsskolen samt 10Solrød. 

Flyttet til Solrød i 2003 og forelsket mig i byen med det samme.

Arbejder som leder i transportbranchen, en branche jeg har været i 31 år.

Miljø, sundhed og uddannelse er de ting jeg vægter højt.

Jacob Kock Plinius

 • 41 år gammel, gift med Pernille, sammen har vi Marius på 11 år
 • Har boet i Solrød siden 2014 – kun afbrudt af udlandsophold
 • Pernille er bysbarn og jeg faldt for Solrøds Strand og atmosfære

 

Arbejder i dag som Head of Credit & Onboarding, Nordic i et nordisk kreditkortselskab, men har mange års ledelseserfaring fra rejsebranchen.

Hvad brænder jeg for:

 • At bevare alt det gode vi har i Solrød Strand kommune
 • At Solrød har de bedste fritids – og kulturaktiviteter for alle aldre
 • Flere seniorboliger til Solrød Strand
 • Bedre og flere tilbud til stranden
 • Et levende byråd med plads til uenigheder og indflydelse efter mandat
 • Borgerinddragelse på mange måder; streaming, udvalg eller direkte på byrådsmøderne