Byudvikling kræver reel borgerinddragelse

Vi bliver flere borgere i Hovedstadsområdet – og det er dejligt! Men VoresSolrød mener ikke, at tiltrækning af nye borgere til Solrød Kommune må ske på bekostning af de nuværende borgeres livskvalitet.

Helhedsplanen for Solrød Landsby varsler forandring med voldsom byfortætning. Planen kan definitivt ændre det lille landsbysamfund. Derfor er det vigtigt, at borgerinddragelsen tages seriøst og at man sikrer gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. De endelige planer skal – selvfølgelig – afspejle de berørte borgeres ønsker. Solrød Landsbylaug og beboerne har lagt en stor indsats i påvirkning af planerne. Budskabet herfra er klart: Solrød Landsby ønsker at bevare sin landsbykarakter.

Grøn udvikling kræver omtanke

Projektområde F og G op mod motorvejen vil tillade etagebyggeri op til 4 etager og forbinde landsbyen med strandområdet. Dette vil uvægerligt ændre landsbyens karakteristika. VoresSolrød vil i langt højere grad prioritere grønne eller rekreative områder. Projektområde G er et kommunalt ejet areal og hér, vil det være oplagt at rejse skov, som kan skærme for støj fra motorvejen og skabe et rekreativt område til gavn for både borgere og biodiversitet.

Uigennemtænkt byudvikling skaber trafikkaos

Landsbyerne er generelt udfordret af stigende trafik. Trods gentagne påpegninger ved borgermøder og trods trafikproblemet nævnes i helhedsplanen for Solrød Landsby, foreligger der ingen løsninger!

Løsningsforslag kunne være at etablere en omfartsvej, forbyde gennemkørsel ved hjælp af automatiske pullerter eller noget tredje. Det er essentielt, at trafikløsninger tænkes ind i planerne for landsbyen.

Helhedsplanen rummer mulighed for 200 nye husstande i Solrød Landsby med kun én – allerede meget befærdet gennemfartsvej uden cykelsti. Inden man tilfører mere trafik, skal beboernes velbefindende og de bløde trafikanters sikkerhed tages seriøst.

Størrelsen gør en forskel

Det er glædeligt, at mange drømmer om at bosætte sig i Solrød. Men det påpeger samtidig byrådets ansvar for at varetage de nuværende borgeres interesser og behov.

Helhedsplanen rummer massiv byfortætning. Det rejser spørgsmålet: Hvor stor skal Solrød være? Hvor mange indbyggere kan infrastruktur, skoler, institutioner, mv. bære?

Grundet mangel på rettidig omhu på daginstitutions- og skoleområdet er der i dag et voldsomt pres på kapaciteten. Prognoserne viser tilmed, at børnetallet stiger hastigt frem til 2030. Udfordringerne skal løses, fordi vi har et ansvar for nuværende såvel som kommendebørns trivsel, udvikling og læring. Det kræver både en hurtig indsats og langsigtet planlægning.

Ses vi til borgermøde den 21. marts?

VoresSolrød bakker op om at sende helhedsplanen og kommuneplanrammen for Solrød Landsby i høring. Vi opfordrer alle berørte parter til at sende høringssvar og komme til borgermødet den 21. marts. For VoresSolrød er det vigtigt, at den endelige helhedsplan skal afspejle borgernes input og dermed afspejle, at kommunen er til for borgerne i Solrød.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.